Actievoorwaarden Probeer Golf

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Probeer Golf’ (verder te noemen: de “Actie”) van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) en NOC*NSF (verder te noemen: “de Organisatoren”). De NGF is gevestigd aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE te Utrecht. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, NOC*NSF, is gevestigd aan de Papendallaan 60, 6816 VD te Arnhem. De NGF en NOC*NSF zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
1.2 De Actie wordt georganiseerd door de NGF in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de PGA Holland.
1.3 De Actie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de golfsport. De activiteiten die vallen onder de Actie, worden aangeboden door de deelnemende golfbanen, die u kunt raadplegen via: www.ProbeerGolf.nl.
1.4 De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.ProbeerGolf.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
1.5 De Organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

2. Deelname
2.1 Deelname aan de Actie is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op www.ProbeerGolf.nl. Na de inschrijving voor de sportactiviteit ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres. Deelnemers kunnen ook zonder inschrijving vooraf op de dag zelf langskomen, maar deelname wordt dan niet gegarandeerd i.v.m. mogelijke drukte.
2.2 Door inschrijving op www.ProbeerGolf.nl en deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
2.3 Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s ter promotie van (niet-commerciële) golfactiviteiten door zowel deelnemende golfba(a)n(en) (als één van de) Organisatoren.
2.4 Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van de ouders of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Desgevraagd kunnen deelnemers een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd overleggen.
2.5 In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behouden de Organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

3. Aanmelden
3.1 Om deel te nemen aan de Actie dient er een persoonlijk profiel aangemaakt te worden; genaamd Sportprofiel, via www.sportprofiel.nl. Pas na de activering van een dergelijk profiel kan er een reservering worden gemaakt voor een activiteit bij een deelnemende golfbaan. Kijk voor alle deelnemende golfbanen en de beschikbaarheid van de door hen aangeboden activiteiten op www.ProbeerGolf.nl. Bij inschrijving moeten de deelnemers akkoord gaan met een privacyverklaring van Sportprofiel namens NOC*NSF én de privacyverklaring van de Actie.
3.2 Na de reservering voor de sportactiviteit ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
3.3. De activiteiten vinden het hele jaar plaats (afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemende golfbanen).
3.4 Deelnemende golfbanen behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van de beschikbaarheid. Tijdens de Actie kunnen golfbanen dan wel activiteiten volgeboekt raken. Hiervoor geldt: VOL = VOL.
3.5 De golfbaan heeft het recht de activiteit naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de aangeboden activiteit bestaan uit een kennismakingsclinic, training of het vrij toegang krijgen tot de golfbaan.
3.6 Deelname aan activiteiten kan gratis zijn, maar ook betaald. Denk hierbij aan een vergoeding voor de huur van golfmaterialen, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van golfclubs of -ballen. Indien u via het platform heeft betaald, dan kunt u uw inschrijving tot 48 uur voorafgaande aan de Actie kosteloos annuleren. Annulering van de Actie geschiedt via het systeem van Sportprofiel. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de transactiekosten ter hoogte van €0,99 binnen 2 werkdagen retour.
3.7 U heeft alleen met een onlinereservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de activiteit. Deze onlinereservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de deelnemende golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname.
3.8 Een golfbaan mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de activiteit en / of de golfbaan ontzeggen.
3.9 De golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoet of frauduleus overkomt.
3.10 Indien de golfbaan de aangeboden activiteit na reservering niet kan aanbieden wegens overmacht (waaronder ziekte trainer / begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de golfbaan u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via de door u (bij de online reservering) opgegeven contactgegevens.
3.11 U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens en het afstemmen van een activiteit op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Golfbanen kunnen, in verband met de veiligheid, aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan een activiteit, bijvoorbeeld een leeftijdsgrens of benodigde ervaring.
3.12 Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot een activiteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer / coach / begeleider van een deelnemende golfbaan.
3.13 U dient zich te houden aan de eventuele geldende gedrags- en of huisregels van de deelnemende golfbanen.
3.14 De Actie kan niet worden gebruikt i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van deelnemende golfbanen, tenzij anders aangegeven door de desbetreffende deelnemende golfbaan. Ook een vervolg golfaanbod kan per golfbaan en vanuit derden verschillen waar de organisatoren van de Actie geen invloed op hebben en niet verantwoordelijk voor zijn.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en / of reiskosten die de Deelnemers eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en / of misbruik van de Actie.
4.2 Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden (hieronder begrepen doch niet uitsluitend: PGA Holland en NVG) zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met deelname aan de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en / of personen, als gevolg van gebruik of deelname aan de Actie.
4.3 De Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen voor de Actie beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
4.4 Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites www.sportprofiel.nl en www.ProbeerGolf.nl berusten intellectuele eigendomsrechten van de Organisatoren en van derden.
Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren elektronisch of anderszins te kopiëren, informatie openbaar te maken en / of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

5. Privacy
5.1 Wanneer u zich registreert op www.ProbeerGolf.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt door NOC*NSF, de NGF en de betreffende club waar de activiteit wordt georganiseerd. NOC*NSF, de NGF en de deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5.2 Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de onlineregistratie is het privacybeleid van NOC*NSF voor het Sportprofiel van toepassing. U kunt de privacyverklaring over het Sportprofiel lezen op www.sport.nl/privacyverklaring-sportprofiel voordat u de registratie afrondt. Deze verklaring is ook te vinden op www.ProbeerGolf.nl. Tevens geldt voor het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de online registratie het privacybeleid van de Actie. U kunt de privacyverklaring daarvan lezen op www.ProbeerGolf.nl voordat u de registratie afrondt.

6. Slotbepalingen
6.1 Voor vragen, klachten en / of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van sportprofiel kunt u een mail sturen naar info@probeergolf.nl of terecht op www.ProbeerGolf.nl.
6.2 Alle auteursrechten op de inhoud van www.ProbeerGolf.nl waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.
6.3 In de gevallen waarin deze Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden genomen door NOC*NSF.
6.4 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, stellen Organisatoren een vervangende bepaling vast die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
6.5 Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 23 maart 2023 (versie 4.1).